Αξιολόγηση

Να κάνετε την αυτοαξιολόγηση  σας  συμπληρώνοντας τον επόμενο πίνακα * :

*Βασισμένο στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της Δεληγιάννη Α. (ΙntegratingEFL and Art, Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ΠΕ06, τ.Β΄. σελ.91)